Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Chủ nhật, 3/10/2021, 8:47
Lượt đọc: 1468

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG TỪ 04/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG TỪ 04/10/2021


Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 6/1


- Tên lớp : 6/2

- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Sen


- Chủ nhiệm : Lê Thanh Hà
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

HDTN

GDCD

Thể dục

Toán

NT(AN)

KHTN
SÁNG

S1

Anh

HDTN

Thể dục

Lịch Sử

NT(AN)

Lịch SửS2

Anh

Thể dục

NT(MT)

Toán

Công nghệ

KHTN
S2

Anh

Thể dục

NT(MT)

Tin học

Địa Lí

KHTNS3

Anh

Ngữ văn

Anh

KHTN

Địa Lí

Toán
S3

KHTN

GDCD

Toán

Ngữ văn

Công nghệ

KHTNS4

Lịch Sử

Ngữ văn

Tin học

KHTN

Ngữ văn

Toán
S4

KHTN

Ngữ văn

Toán

Ngữ văn

Toán

AnhS5

SHL

 

Lịch Sử

 

Ngữ văn

 
S5

SHL

Ngữ văn

 

 

Toán

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 6/3


- Tên lớp : 6/4

- Chủ nhiệm : Lê Thị Thanh Trúc


- Chủ nhiệm : Phan Thị Mai Nguyệt
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

NT(AN)

Thể dục

Anh

Thể dục

Tin học

 
SÁNG

S1

NT(AN)

Thể dục

Toán

Thể dục

Địa Lí

 S2

Địa Lí

GDCD

Anh

Ngữ văn

NT(MT)

Anh
S2

Công nghệ

Ngữ văn

Toán

GDCD

NT(MT)

 S3

Công nghệ

KHTN

Toán

Ngữ văn

Toán

KHTN
S3

Anh

Ngữ văn

KHTN

Lịch Sử

Lịch Sử

Ngữ vănS4

HDTN

KHTN

Toán

Lịch Sử

Toán

Ngữ văn
S4

Anh

HDTN

KHTN

Anh

Tin học

Ngữ vănS5

SHL

KHTN

 

 

Lịch Sử

Ngữ văn
S5

SHL

KHTN

Toán

KHTN

 

ToánCHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 6/5


- Tên lớp : 6/6

- Chủ nhiệm : Lê Thị Kiều Oanh


- Chủ nhiệm : Hoàng Yến
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

Địa Lí

HDTN

NT(MT)

Ngữ văn

Toán

Ngữ văn
SÁNG

S1

Công nghệ

Ngữ văn

NT(MT)

Toán

Lịch Sử

ToánS2

NT(AN)

Anh

Thể dục

Lịch Sử

Lịch Sử

Ngữ văn
S2

NT(AN)

Ngữ văn

Thể dục

Toán

Tin học

ToánS3

KHTN

Anh

Tin học

Thể dục

KHTN

Anh
S3

Ngữ văn

KHTN

Anh

Thể dục

HDTN

Lịch SửS4

KHTN

Công nghệ

GDCD

Toán

KHTN

 
S4

Ngữ văn

KHTN

Anh

GDCD

Địa Lí

KHTNS5

SHL

Ngữ văn

 

Toán

Toán

 
S5

SHL

 

 

Anh

 

KHTNCHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 7/1


- Tên lớp : 7/2

- Chủ nhiệm : Nguyễn Trí Thức


- Chủ nhiệm : Trần Thị Bích
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

Ngữ văn

Vật lí

Thể dục

Sinh học

Địa Lí

Ngữ văn
CHIỀU

C1

Anh

Ngữ văn

Thể dục

Tin học

Lịch Sử

Ngữ vănC2

Ngữ văn

Anh

Địa Lí

Toán

Công nghệ

Ngữ văn
C2

Anh

Ngữ văn

Địa Lí

GDCD

Địa Lí

Ngữ vănC3

Tin học

Anh

Mỹ thuật

Toán

GDCD

Anh
C3

Sinh học

Vật lí

Mỹ thuật

Toán

Tin học

Lịch SửC4

Âm nhạc

Thể dục

Toán

Tin học

Lịch Sử

 
C4

Âm nhạc

Thể dục

Toán

Toán

Công nghệ

 C5

SHL

Sinh học

Toán

Lịch Sử

NGLL

 
C5

SHL

Anh

Toán

Sinh học

NGLL

 
Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 7/3


- Tên lớp : 7/4

- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Kim Xuyến


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Hoài Thi
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

Vật lí

Mỹ thuật

Tin học

Thể dục

GDCD

Lịch Sử
CHIỀU

C1

Lịch Sử

Mỹ thuật

Địa Lí

Thể dục

Địa Lí

ToánC2

Lịch Sử

Âm nhạc

Anh

Sinh học

Ngữ văn

Ngữ văn
C2

Ngữ văn

Âm nhạc

Sinh học

Tin học

Vật lí

ToánC3

Toán

Thể dục

Anh

Tin học

Ngữ văn

Ngữ văn
C3

Ngữ văn

Thể dục

Tin học

Sinh học

Toán

Ngữ vănC4

Toán

Sinh học

Địa Lí

Toán

Địa Lí

 
C4

Công nghệ

Anh

GDCD

Anh

Toán

Ngữ vănC5

SHL

Công nghệ

Anh

Toán

NGLL

 
C5

SHL

Lịch Sử

 

Anh

NGLL

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 7/5


- Tên lớp : 7/6

- Chủ nhiệm : Phạm Thị Nhã Phương


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Minh Yến
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

Địa Lí

Sinh học

Sinh học

Toán

Âm nhạc

Anh
CHIỀU

C1

Địa Lí

GDCD

Toán

Ngữ văn

Âm nhạc

AnhC2

Công nghệ

Thể dục

GDCD

Toán

Tin học

Toán
C2

Sinh học

Thể dục

Toán

Ngữ văn

Lịch Sử

Lịch SửC3

Tin học

Mỹ thuật

Địa Lí

Thể dục

Ngữ văn

Toán
C3

Anh

Mỹ thuật

Sinh học

Thể dục

Vật lí

ToánC4

Lịch Sử

Ngữ văn

Anh

Vật lí

Ngữ văn

Lịch Sử
C4

Anh

Công nghệ

Tin học

Địa Lí

Tin học

ToánC5

SHL

Ngữ văn

 

Anh

NGLL

 
C5

SHL

 

 

Ngữ văn

NGLL

Ngữ văn

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 7/7


- Tên lớp : 7/8

- Chủ nhiệm : Bùi Văn Thuận


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Nhung
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

Toán

Ngữ văn

Mỹ thuật

Vật lí

Toán

 
CHIỀU

C1

Anh

Ngữ văn

Mỹ thuật

GDCD

Công nghệ

Ngữ vănC2

Toán

Ngữ văn

Thể dục

Thể dục

Toán

Sinh học
C2

Anh

Ngữ văn

Thể dục

Thể dục

Tin học

ToánC3

Anh

Công nghệ

Tin học

Lịch Sử

Tin học

Ngữ văn
C3

Địa Lí

Sinh học

Toán

Vật lí

Địa Lí

ToánC4

Anh

GDCD

Địa Lí

Sinh học

Âm nhạc

Ngữ văn
C4

Tin học

Lịch Sử

Toán

Lịch Sử

Âm nhạc

AnhC5

SHL

Anh

 

Địa Lí

NGLL

Lịch Sử
C5

SHL

Ngữ văn

Sinh học

 

NGLL

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 8/1


- Tên lớp : 8/2

- Chủ nhiệm : Đinh Anh Huy


- Chủ nhiệm : Nguyễn Khắc Hoàng Danh
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

Ngữ văn
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

ToánS2

 

 

 

 

 

Ngữ văn
S2

 

 

 

 

 

ToánS3

 

 

 

 

 

Toán
S3

 

 

 

 

 

Ngữ vănS4

 

 

 

 

 

Toán
S4

 

 

 

 

 

Ngữ vănS5

 

 

 

 

 

Lịch Sử
S5

 

 

 

 

 

AnhCHIỀU

C1

Tin học

Hóa học

Lịch Sử

Thể dục

Công nghệ

 
CHIỀU

C1

Toán

Hóa học

Sinh học

Thể dục

Vật lí

 C2

Công nghệ

Sinh học

GDCD

Hóa học

Mỹ thuật

 
C2

Toán

Công nghệ

Anh

Lịch Sử

Mỹ thuật

 C3

Ngữ văn

Anh

Toán

Tin học

Âm nhạc

 
C3

Hóa học

Ngữ văn

Anh

Địa Lí

Âm nhạc

 C4

Ngữ văn

Anh

Toán

Sinh học

Thể dục

 
C4

Công nghệ

Ngữ văn

Tin học

GDCD

Thể dục

 C5

SHL

Vật lí

Anh

Địa Lí

NGLL

 
C5

SHL

Sinh học

Lịch Sử

Tin học

NGLL

 
Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 8/3


- Tên lớp : 8/4

- Chủ nhiệm : Trần Thụy Thiên Kim


- Chủ nhiệm : Trần Thị Anh Kim
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

Toán
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

Ngữ vănS2

 

 

 

 

 

Toán
S2

 

 

 

 

 

Ngữ vănS3

 

 

 

 

 

Lịch Sử
S3

 

 

 

 

 

AnhS4

 

 

 

 

 

Ngữ văn
S4

 

 

 

 

 

Lịch SửS5

 

 

 

 

 

Ngữ văn
S5

 

 

 

 

 

ToánCHIỀU

C1

Ngữ văn

Âm nhạc

Tin học

Toán

Thể dục

 
CHIỀU

C1

Công nghệ

Âm nhạc

Địa Lí

Tin học

Thể dục

 C2

Ngữ văn

Mỹ thuật

Lịch Sử

Toán

Địa Lí

 
C2

Hóa học

Mỹ thuật

Công nghệ

GDCD

Toán

 C3

Anh

Sinh học

Sinh học

Thể dục

Hóa học

 
C3

Sinh học

Hóa học

Lịch Sử

Thể dục

Toán

 C4

Anh

Hóa học

GDCD

Tin học

Công nghệ

 
C4

Tin học

Sinh học

Anh

Ngữ văn

Vật lí

 C5

SHL

Anh

Công nghệ

Vật lí

NGLL

 
C5

SHL

Toán

Anh

Ngữ văn

NGLL

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 8/5


- Tên lớp : 8/6

- Chủ nhiệm : Trần Nguyên Đan Tú


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thanh Hoàng
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

Lịch Sử
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

AnhS2

 

 

 

 

 

Anh
S2

 

 

 

 

 

Lịch SửS3

 

 

 

 

 

Ngữ văn
S3

 

 

 

 

 

ToánS4

 

 

 

 

 

Sinh học
S4

 

 

 

 

 

ToánS5

 

 

 

 

 

Công nghệ
S5

 

 

 

 

 

Ngữ vănCHIỀU

C1

Anh

Âm nhạc

Toán

Hóa học

Thể dục

 
CHIỀU

C1

Hóa học

Sinh học

Công nghệ

Sinh học

Mỹ thuật

 C2

Anh

Mỹ thuật

Toán

Vật lí

Hóa học

 
 

C2

Tin học

Vật lí

Anh

Thể dục

Thể dục

 C3

Địa Lí

Ngữ văn

GDCD

Thể dục

Lịch Sử

 
 

C3

Ngữ văn

Công nghệ

Anh

Hóa học

Toán

 C4

Sinh học

Ngữ văn

Công nghệ

Tin học

Tin học

 
 

C4

Ngữ văn

Âm nhạc

Lịch Sử

Địa Lí

Toán

 C5

SHL

Ngữ văn

Toán

Toán

NGLL

 
 

C5

SHL

Tin học

Ngữ văn

GDCD

NGLL

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 8/7


- Tên lớp : 9/1

- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Hải Yến


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thanh Huyền
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

Hóa học

Công nghệ

Lịch Sử

Tin học

Mỹ thuật

ToánS2

 

 

 

 

 

 
S2

Địa Lí

Anh

Địa Lí

GDCD

Hóa học

ToánS3

 

 

 

 

 

 
S3

Sinh học

Anh

Sinh học

Toán

Ngữ văn

Ngữ vănS4

 

 

 

 

 

 
S4

Âm nhạc

Ngữ văn

Thể dục

Toán

Vật lí

Ngữ vănS5

 

 

 

 

 

 
S5

SHL

Ngữ văn

Thể dục

Vật lí

NGLL

Tin họcCHIỀU

C1

Tin học

Ngữ văn

GDCD

Lịch Sử

Mỹ thuật

Toán
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Vật lí

Ngữ văn

Sinh học

Thể dục

Thể dục

Toán
C2

 

 

 

 

 

 C3

Lịch Sử

Hóa học

Công nghệ

Sinh học

Công nghệ

Anh
C3

 

 

 

 

 

 C4

Toán

Âm nhạc

Anh

Toán

Hóa học

Ngữ văn
C4

 

 

 

 

 

 C5

SHL

Địa Lí

Anh

Tin học

NGLL

Ngữ văn
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 9/2


- Tên lớp : 9/3

- Chủ nhiệm : Hoàng Thị Như Ngọc


- Chủ nhiệm : Lê Anh Minh Thảo
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

Địa Lí

Vật lí

Sinh học

Ngữ văn

Mỹ thuật

Tin học
SÁNG

S1

Vật lí

Mỹ thuật

Tin học

GDCD

Hóa học

Ngữ vănS2

Ngữ văn

Sinh học

Tin học

Vật lí

Hóa học

Toán
S2

Sinh học

Công nghệ

Lịch Sử

Sinh học

Âm nhạc

Ngữ vănS3

Ngữ văn

Công nghệ

Địa Lí

GDCD

Hóa học

Toán
S3

Toán

Hóa học

Thể dục

Vật lí

Ngữ văn

Tin họcS4

Âm nhạc

Anh

Thể dục

Toán

Lịch Sử

Ngữ văn
S4

Toán

Ngữ văn

Anh

Địa Lí

Địa Lí

ToánS5

SHL

Anh

Thể dục

Toán

NGLL

Ngữ văn
S5

SHL

Ngữ văn

Anh

Thể dục

NGLL

ToánCHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 
Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 9/4


- Tên lớp : 9/5

- Chủ nhiệm : Đào Thị Bích Hiệp


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thu Hà
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

Toán

Mỹ thuật

Anh

Ngữ văn

Tin học

Ngữ văn
SÁNG

S1

Ngữ văn

Mỹ thuật

Địa Lí

Vật lí

Vật lí

ToánS2

Toán

Ngữ văn

Anh

Địa Lí

Âm nhạc

Ngữ văn
S2

Hóa học

Anh

Sinh học

Ngữ văn

Âm nhạc

Tin họcS3

Vật lí

Ngữ văn

Thể dục

Sinh học

Địa Lí

Hóa học
S3

Lịch Sử

Anh

Thể dục

Ngữ văn

Công nghệ

Ngữ vănS4

Hóa học

Sinh học

Lịch Sử

Vật lí

Công nghệ

Tin học
S4

Sinh học

Hóa học

Toán

GDCD

Tin học

Địa LíS5

SHL

Thể dục

Toán

GDCD

NGLL

Toán
S5

SHL

Toán

Toán

Ngữ văn

NGLL

Thể dụcCHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

HỌC KỲ I


HỌC KỲ I

(Từ 04/10/2021)


(Từ 04/10/2021)

- Tên lớp : 9/6


- Tên lớp : 9/7

- Chủ nhiệm : Nguyễn Ngọc Toàn


- Chủ nhiệm : Trịnh Thị Phương Thảo
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

Anh

Hóa học

Thể dục

Sinh học

Ngữ văn

Thể dục
SÁNG

S1

Sinh học

Sinh học

Thể dục

Địa Lí

Hóa học

Thể dụcS2

Anh

Vật lí

Toán

Toán

Ngữ văn

Sinh học
S2

Lịch sử

Hóa học

Toán

Tin học

Vật lí

Vật líS3

Âm nhạc

Mỹ thuật

Toán

Toán

Tin học

Ngữ Văn
S3

Âm nhạc

Mỹ thuật

Toán

Ngữ văn

Toán

Địa LíS4

Địa Lí

Công nghệ

Tin học

Ngữ văn

Hóa học

Ngữ Văn
S4

Ngữ văn

Anh

GDCD

Ngữ văn

Toán

AnhS5

SHL

Địa Lí

GDCD

Lịch sử

NGLL

Vật lí
S5

SHL

Công nghệ

Tin học

Ngữ Văn

NGLL

Ngữ vănCHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 
 

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88