Chào mừng bạn đến với website THCS Gò Vấp
Thứ năm, 9/9/2021, 22:9
Lượt đọc: 1851

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

KHUNG THỜI GIAN HỌC TRỰC TUYẾN
TỪ 08/9/2021

Buổi

Tiết

Thời gian

SÁNG

1

7g00-7g40

2

7g45 - 8g25

3

8g30 - 9g10

Giải lao

9g10 - 9g40

4

9g40-10g20

5

10g25 - 11g05

 

 

 

 

CHIỀU

1

13g00 - 13g40

2

13g45 - 14g25

3

14g30 - 15g10

Giải lao

15g10 - 15g40

4

15g40 - 16g20

5

16g25 - 17g05

 


Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 6/1


- Tên lớp : 6/2

- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Sen


- Chủ nhiệm : Lê Thanh Hà
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

Toán

KHTN

Ng.Thuật

GDCD

GDDP

 
S2

KHTN

GDCD

Ng.Thuật

Toán

Ngữ văn

 S3

Anh

KHTN

HDTN

Địa Lí

Công nghệ

 
S3

KHTN

Công nghệ

GDDP

Toán

Ngữ văn

 S4

Anh

Ngữ văn

Toán

Tin học

Ngữ văn

 
S4

Toán

Ngữ văn

Lịch Sử

Anh

Tin học

 S5

SHL

Thể dục

Toán

Lịch Sử

Ngữ văn

 
S5

SHL

Thể dục

Địa Lí

Anh

HDTN

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 6/3


- Tên lớp : 6/4

- Chủ nhiệm : Lê Thị Thanh Trúc


- Chủ nhiệm : Phan Thị Mai Nguyệt
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

Lịch Sử

Ngữ văn

Ng.Thuật

Anh

GDCD

 
S2

Ng.Thuật

Ngữ văn

Toán

Địa Lí

HDTN

 S3

Ngữ văn

Ngữ văn

Địa Lí

Anh

GDDP

 
S3

Anh

Ngữ văn

Toán

Toán

GDCD

 S4

Toán

HDTN

Tin học

Toán

KHTN

 
S4

Anh

Thể dục

KHTN

GDDP

Ngữ văn

 S5

SHL

Thể dục

Công nghệ

Toán

KHTN

 
S5

SHL

Công nghệ

KHTN

Tin học

Lịch Sử

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 6/5


- Tên lớp : 6/6

- Chủ nhiệm : Lê Thị Kiều Oanh


- Chủ nhiệm : Hoàng Yến
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

HDTN

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

Công nghệ

 S2

Ng.Thuật

Công nghệ

Anh

Toán

Tin học

 
S2

Ng.Thuật

Anh

Toán

Ngữ văn

KHTN

 S3

KHTN

GDCD

Anh

GDDP

Ngữ văn

 
S3

Toán

Anh

Toán

Ngữ văn

KHTN

 S4

KHTN

Thể dục

Địa Lí

Ngữ văn

Toán

 
S4

Lịch Sử

Thể dục

GDDP

GDCD

HDTN

 S5

SHL

 

Lịch Sử

Ngữ văn

Toán

 
S5

SHL

Ngữ văn

Tin học

Địa Lí

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 7/1


- Tên lớp : 7/2

- Chủ nhiệm : Nguyễn Trí Thức


- Chủ nhiệm : Trần Thị Bích
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Ngữ văn

Ngữ văn

Tin học

Lịch Sử

Địa Lí

 
C2

Công nghệ

Anh

Sinh học

Toán

Ngữ văn

 C3

Anh

Ngữ văn

Công nghệ

GDCD

Toán

 
C3

Vật lí

Anh

Tin học

Toán

Ngữ văn

 C4

Anh

Vật lí

Toán

Ng.Thuật

Thể dục

 
C4

Địa Lí

GDCD

Toán

Ng.Thuật

Thể dục

 C5

SHL

Sinh học

Toán

 

 

 
C5

SHL

Ngữ văn

Lịch Sử

 

 

 
Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 7/3


- Tên lớp : 7/4

- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Kim Xuyến


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Hoài Thi
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Lịch Sử

Ngữ văn

Địa Lí

Ngữ văn

Toán

 
C2

Anh

Ngữ văn

Toán

GDCD

Thể dục

 C3

Toán

Vật lí

Sinh học

Ngữ văn

GDCD

 
C3

Anh

Ngữ văn

Địa Lí

Toán

Lịch Sử

 C4

Toán

Anh

Công nghệ

Ng.Thuật

Thể dục

 
C4

Ngữ văn

Ng.Thuật

Tin học

Toán

Vật lí

 C5

SHL

Anh

Tin học

 

 

 
C5

SHL

Công nghệ

Sinh học

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 7/5


- Tên lớp : 7/6

- Chủ nhiệm : Phạm Thị Nhã Phương


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Minh Yến
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Toán

GDCD

Toán

Tin học

Thể dục

 
C2

Ngữ văn

Vật lí

Toán

Ngữ văn

Ng.Thuật

 C3

Toán

Công nghệ

Lịch Sử

Ngữ văn

Địa Lí

 
C3

Ngữ văn

GDCD

Toán

Lịch Sử

Thể dục

 C4

Sinh học

Ng.Thuật

Anh

Ngữ văn

Ngữ văn

 
C4

Công nghệ

Anh

Sinh học

Tin học

Toán

 C5

SHL

Vật lí

Anh

 

 

 
C5

SHL

Anh

Địa Lí

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 7/7


- Tên lớp : 7/8

- Chủ nhiệm : Bùi Văn Thuận


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Nhung
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Toán

Anh

Địa Lí

Toán

Ng.Thuật

 
C2

Toán

Công nghệ

Anh

Tin học

Ng.Thuật

 C3

Sinh học

Anh

Tin học

Toán

Thể dục

 
C3

Địa Lí

Sinh học

Anh

Vật lí

Thể dục

 C4

Ngữ văn

Ngữ văn

Lịch Sử

Vật lí

GDCD

 
C4

Ngữ văn

Ngữ văn

Toán

GDCD

Lịch Sử

 C5

SHL

Ngữ văn

Công nghệ

 

 

 
C5

SHL

Ngữ văn

Toán

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 8/1


- Tên lớp : 8/2

- Chủ nhiệm : Đinh Anh Huy


- Chủ nhiệm : Nguyễn Khắc Hoàng Danh
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Địa Lí

Công nghệ

Toán

Ngữ văn

Vật lí

 
C2

Toán

GDCD

Tin học

Vật lí

Toán

 C3

Hóa học

Ngữ văn

Anh

Ngữ văn

Ng.Thuật

 
C3

Toán

Sinh học

Anh

Địa Lí

Ng.Thuật

 C4

Tin học

GDCD

Anh

Lịch Sử

Toán

 
C4

Lịch Sử

Hóa học

Anh

Ngữ văn

Công nghệ

 C5

SHL

Thể dục

 

Sinh học

Toán

 
C5

SHL

Thể dục

 

Ngữ văn

Ngữ văn

 
Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 8/3


- Tên lớp : 8/4

- Chủ nhiệm : Trần Thụy Thiên Kim


- Chủ nhiệm : Trần Thị Anh Kim
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Ngữ văn

Thể dục

GDCD

Toán

Công nghệ

 
C2

Tin học

Thể dục

Công nghệ

Toán

Ngữ văn

 C3

Ngữ văn

Anh

Toán

Tin học

Vật lí

 
C3

Hóa học

Ngữ văn

Địa Lí

Anh

Ngữ văn

 C4

Hóa học

Anh

Toán

Sinh học

Địa Lí

 
C4

Vật lí

Sinh học

GDCD

Anh

Toán

 C5

SHL

Ng.Thuật

 

Ngữ văn

Lịch Sử

 
C5

SHL

Ng.Thuật

 

Lịch Sử

Toán

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 8/5


- Tên lớp : 8/6

- Chủ nhiệm : Trần Nguyên Đan Tú


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thanh Hoàng
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

 

 

 

 

 

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

 

 

 

 

 

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

 

 

 

 

 

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

 

 

 

 

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Anh

Thể dục

Lịch Sử

Sinh học

Toán

 
C2

Ngữ văn

Hóa học

Toán

Địa Lí

Lịch Sử

 C3

Anh

Công nghệ

GDCD

Toán

Toán

 
C3

Ngữ văn

Thể dục

Toán

Sinh học

GDCD

 C4

Địa Lí

Hóa học

Tin học

Ngữ văn

Ngữ văn

 
C4

Toán

Anh

Công nghệ

Tin học

Ngữ văn

 C5

SHL

Ng.Thuật

 

Vật lí

Ngữ văn

 
C5

SHL

Anh

 

Ng.Thuật

Vật lí

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 8/7


- Tên lớp : 9/1

- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Hải Yến


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thanh Huyền
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

 

 

 

 

 

 
S2

Toán

Ngữ văn

Toán

Anh

Lịch Sử

 S3

 

 

 

 

 

 
S3

Toán

Ngữ văn

Thể dục

Anh

Hóa học

 S4

 

 

 

 

 

 
S4

Ngữ văn

Sinh học

Tin học

Địa Lí

Vật lí

 S5

 

 

 

 

 

 
S5

SHL

Công nghệ

Ng.Thuật

 

GDCD

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

Vật lí

Sinh học

Tin học

Anh

Ngữ văn

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

Lịch Sử

Thể dục

Toán

Anh

Ngữ văn

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

Toán

Ngữ văn

Toán

Địa Lí

GDCD

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

SHL

Hóa học

 

Ng.Thuật

Công nghệ

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 9/2


- Tên lớp : 9/3

- Chủ nhiệm : Hoàng Thị Như Ngọc


- Chủ nhiệm : Lê Anh Minh Thảo
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

Ngữ văn

Anh

Toán

Địa Lí

Toán

 
S2

Toán

Vật lí

Thể dục

Lịch Sử

GDCD

 S3

Ngữ văn

Anh

Thể dục

Lịch Sử

Toán

 
S3

Toán

Sinh học

Tin học

Địa Lí

Công nghệ

 S4

Hóa học

Vật lí

GDCD

Sinh học

Công nghệ

 
S4

Ngữ văn

Anh

Ng.Thuật

Ngữ văn

Hóa học

 S5

SHL

 

Ng.Thuật

Tin học

Ngữ văn

 
S5

SHL

Anh

Toán

Ngữ văn

 

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 
Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 9/4


- Tên lớp : 9/5

- Chủ nhiệm : Đào Thị Bích Hiệp


- Chủ nhiệm : Nguyễn Thị Thu Hà
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

Hóa học

Công nghệ

Thể dục

Toán

Ngữ văn

 
S2

Tin học

Sinh học

Thể dục

Anh

Hóa học

 S3

Sinh học

GDCD

Lịch Sử

Toán

Vật lí

 
S3

Vật lí

Công nghệ

Toán

Anh

Ngữ văn

 S4

Toán

Anh

Ng.Thuật

Ngữ văn

Địa Lí

 
S4

Địa Lí

Ngữ văn

Ng.Thuật

Lịch Sử

Toán

 S5

SHL

Anh

Tin học

Ngữ văn

 

 
S5

SHL

Ngữ văn

GDCD

 

Toán

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Gò Vấp 2


Trường THCS Gò Vấp 2

Đầu năm - NH 2021-2022


Đầu năm - NH 2021-2022

(Từ 08/09/2021)


(Từ 08/09/2021)

- Tên lớp : 9/6


- Tên lớp : 9/7

- Chủ nhiệm : Nguyễn Ngọc Toàn


- Chủ nhiệm : Trịnh Thị Phương Thảo
T2

T3

T4

T5

T6

T7


T2

T3

T4

T5

T6

T7SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 
SÁNG

S1

 

 

 

 

 

 S2

Vật lí

Ngữ văn

Anh

Hóa học

Ngữ văn

 
S2

Sinh học

Anh

Lịch Sử

Ngữ văn

Địa Lí

 S3

Ng.Thuật

Ngữ văn

Anh

Toán

Lịch Sử

 
S3

Ng.Thuật

Anh

Toán

Hóa học

Ngữ văn

 S4

Tin học

Công nghệ

Toán

Toán

GDCD

 
S4

Vật lí

GDCD

Toán

Tin học

Ngữ văn

 S5

SHL

 

Thể dục

Sinh học

Địa Lí

 
S5

SHL

 

Thể dục

Toán

Công nghệ

 CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 
CHIỀU

C1

 

 

 

 

 

 C2

 

 

 

 

 

 
C2

 

 

 

 

 

 C3

 

 

 

 

 

 
C3

 

 

 

 

 

 C4

 

 

 

 

 

 
C4

 

 

 

 

 

 C5

 

 

 

 

 

 
C5

 

 

 

 

 

  

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88